Από το πανεπιστημιακό έτος 1994-95 λειτουργεί στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών (Τ.Π.Μ.) πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών που οδηγεί στη λήψη διδακτορικού διπλώματος.

Αντικείμενο των μεταπτυχιακών σπουδών στο επίπεδο του διδακτορικού διπλώματος είναι η συντονισμένη οργάνωση και ανάπτυξη της εξειδικευμένης γνώσης καθώς και η παραγωγή νέων γνώσεων και τεχνολογιών στο γνωστικό αντικείμενο και στις ερευνητικές κατευθύνσεις του πολιτικού μηχανικού. Κεντρικός στόχος των σπουδών αυτών είναι η ανάπτυξη των ερευνητικών περιοχών που σχετίζονται με την τεχνολογική, οικονομική και κοινωνική εξέλιξη της χώρας με έμφαση σε αυτές που αφορούν σε τομείς υψηλής προτεραιότητας στην Ελλάδα και διεθνώς.

Εισαγωγή υποψηφίων διδακτόρων

Ο αριθμός των ανά έτος εισακτέων μεταπτυχιακών φοιτητών (υποψηφίων διδακτόρων) στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) που οδηγεί στη λήψη διδακτορικού διπλώματος ορίζεται από τη Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης (Γ.Σ.Ε.Σ.) του Τ.Π.Μ. Η προκήρυξη των θέσεων υποψηφίων διδακτόρων με τα γνωστικά τους αντικείμενα γίνεται εντός του μηνός Απριλίου κάθε έτους.

Δυνατότητα υποβολής αίτησης για εισαγωγή στο Π.Μ.Σ. έχουν κάτοχοι Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.). Μετά από αιτιολογημένη απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. του Τ.Π.Μ. μπορεί να γίνουν δεκτοί και υποψήφιοι οι οποίοι δεν είναι κάτοχοι Μ.Δ.Ε., εφόσον είναι απόφοιτοι τμημάτων ή σχολών πενταετούς διάρκειας σπουδών και έχουν διακριθεί στις σπουδές τους στο αντικείμενο της προκηρυχθείσας θέσης.

Αίτηση μπορούν να υποβάλλουν και τελειόφοιτοι φοιτητές. Οι τελευταίοι οφείλουν, αντί αντιγράφου διπλώματος ή πτυχίου, να υποβάλλουν πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας. Η έγκριση της αίτησής τους είναι προσωρινή και οριστικοποιείται μόνο με την κατάθεση αντίγραφου διπλώματος ή πτυχίου πριν από την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής. Επίσης, αίτηση μπορούν να υποβάλλουν και απόφοιτοι τμημάτων Α.Ε.Ι. συγγενούς γνωστικού αντικειμένου ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής (αφού έχει αναγνωρισθεί ο τίτλος σπουδών τους από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ως ισότιμος και αντίστοιχος). Πτυχιούχοι Τ.Ε.Ι., Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ή ισότιμων σχολών μπορούν να γίνουν δεκτοί μόνο, εφόσον είναι κάτοχοι Μ.Δ.Ε.

Παρακολούθηση μαθημάτων και διάρκεια σπουδών

Οι εγγεγραμμένοι στο Π.Μ.Σ. υποψήφιοι διδάκτορες οφείλουν να ολοκληρώσουν με επιτυχία την παρακολούθηση τεσσάρων μεταπτυχιακών μαθημάτων εντός του πρώτου ακαδημαϊκού έτους από την εγγραφή τους.

Το Π.Μ.Σ. ολοκληρώνεται με την επιτυχή υποβολή της διδακτορικής διατριβής και την απόκτηση του διδακτορικού διπλώματος. Για τους υποψήφιους διδάκτορες που κατά την εγγραφή τους στο Π.Μ.Σ. είχαν Μ.Δ.Ε. η ελάχιστη διάρκεια σπουδών είναι τριετής και η μέγιστη εξαετής. Για τους υποψήφιους διδάκτορες έγιναν δεκτοί κατ’ εξαίρεση χωρίς να είναι κάτοχοι Μ.Δ.Ε. το ελάχιστο χρονικό όριο για την απόκτηση του διδακτορικού διπλώματος είναι 4 πλήρη ημερολογιακά έτη.

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα: doctorate.civil.auth.gr