Το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του ΑΠΘ παρέχει τη δυνατότητα διεξαγωγής Μεταδιδακτορικής Έρευνας (Μ.Ε.) σε επιστήμονες σε τομείς που εμπίπτουν στα ερευνητικά ενδιαφέροντα και στα γνωστικά αντικείμενα του, σύμφωνα με τον Κανονισμό Εκπόνησης Μεταδιδακτορικής Έρευνας του ΑΠΘ.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης για διεξαγωγή Μ.Ε. έχουν οι κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος από ΑΕΙ της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ισότιμου τίτλου σπουδών από ιδρύματα της αλλοδαπής, σε αντικείμενο συναφές με αυτό της προτεινόμενης μεταδιδακτορικής έρευνας.

Οι υποψήφιοι/ες οφείλουν να έχουν άριστη γνώση πέραν της ελληνικής και μιας τουλάχιστον ξένης γλώσσας.

Το Τμήμα δέχεται κατά την διάρκεια όλου του έτους αιτήσεις από τους/τις ενδιαφερόμενους/ες ερευνητές/τριες, οι οποίες κατατίθενται στη Γραμματεία του Τμήματος. (βλ. υπόδειγμα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α).

Στην αίτηση αναγράφεται ο/η Καθηγητής/τρια του Τμήματος υπό την επίβλεψη του/της οποίου/ας επιθυμεί ο/η ενδιαφερόμενος/η να πραγματοποιήσει τη Μ.Ε., συνοδευόμενη από σχετική επιστολή αποδοχής επίβλεψης και επισυνάπτονται τα ακόλουθα απαραίτητα δικαιολογητικά:

  • αντίγραφο πτυχίου ή διπλώματος ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής
  • αντίγραφο Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής (εφόσον υπάρχει)
  • αντίγραφο Διδακτορικού Διπλώματος από ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής
  • αντίγραφο Πιστοποιητικού Επάρκειας Γλώσσας
  • αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα
  • κατάλογο επιστημονικών εργασιών που έχουν εκπονηθεί/δημοσιευτεί
  • δύο (2) συστατικές επιστολές, είτε από Καθηγητές/τριες ΑΕΙ, είτε από Ερευνητή των βαθμίδων Α', Β' ή Γ', κατόχου Διδακτορικού Διπλώματος, αναγνωρισμένου Ερευνητικού Κέντρου του εσωτερικού ή του εξωτερικού.
  • πρόταση εκπόνησης Μ.Ε., σύμφωνα με το Υπόδειγμα που έχει καθιερώσει το Τμήμα (βλ. υπόδειγμα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β).