Σχετικά με τη διεξαγωγή της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης κατά το χειμερινό εξάμηνο ακαδημαϊκού έτους 2020-2021, η Σύγκλητος του ΑΠΘ με την υπ΄αριθμ 2464/19-1-2020 (ΑΔΑ:Ψ5Ρ643Ψ8ΧΒ-ΨΣ7) επιβεβαιώνει την ισχύ της με αριθμ. 25048/27-5-2020 (ΑΔΑ:ΨΕΓΕ46Ψ8ΧΒ-2ΨΗ, συνεδρίαση με αριθμό 3024/26-5-2020) απόφασής της, για τη διεξαγωγή των εξετάσεων του χειμερινού εξαμήνου του ακαδ. έτους 2020-2021, όπως παρατίθεται στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A8%CE%95%CE%93%CE%9546%CE%A88%CE%A7%CE%92-2%CE%A8%CE%97