Την Δευτέρα ,  8  Μαρτίου 2021 και ώρα 10.00 π.μ. θα συνεδριάσει με τηλεδιάσκεψη e-presence η Συνέλευση του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών.

 ΘEMATA HMEPHΣIAΣ ΔIATAΞHΣ

 1. Eνημέρωση από τον Πρόεδρο των μελών για τα ζητήματα της Συγκλήτου
 2. Συγκρότηση Εκλεκτορικού Σώματος για την πλήρωση μίας θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή του Τομέα Επιστήμης και Τεχνολογίας των Κατασκευών, με γνωστικό αντικείμενο “Κατασκευές από Οπλισμένο Σκυρόδεμα”
 3. Συγκρότηση Εκλεκτορικού Σώματος για την πλήρωση μίας θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του καθηγητή Α΄ βαθμίδας, του Τομέα Επιστήμης και Τεχνολογίας των Κατασκευών, με γνωστικό αντικείμενο «Τεχνολογία Παραδοσιακών Δομικών Υλικών και Εφαρμογή νέων Μεθοδολογιών».
 4. Συγκρότηση Εκλεκτορικού Σώματος για την πλήρωση μίας θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή του Τομέα Επιστήμης και Τεχνολογίας των Κατασκευών, με γνωστικό αντικείμενο “Αριθμητικές Μέθοδοι Ανάλυσης στη Στατική και Δυναμική των Κατασκευών
 5. Συγκρότηση Εκλεκτορικού Σώματος για την πλήρωση μίας θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή του Τομέα Μεταφορών και Διαχείρισης Έργων, με γνωστικό αντικείμενο  «Σχεδιασμός, Λειτουργία και Αξιολόγηση Συστημάτων Δημοσίων Μεταφορών».
 6. Συγκρότηση Εκλεκτορικού Σώματος για την πλήρωση μίας θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του καθηγητή Α’ Βαθμίδας του Τομέα Γεωτεχνικής Μηχανικής με γνωστικό αντικείμενο: «Πειραματική Εδαφομηχανική – Εδαφοδυναμική».
 7. Συγκρότηση Εκλεκτορικού Σώματος, για την πλήρωση μίας θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή του Τομέα Γεωτεχνικής Μηχανικής, με γνωστικό αντικείμενο: "Φωτογραμμετρία, Τηλεπισκόπηση και Γεωπληροφοριακά Συστήματα σε Γεωτεχνικά και άλλα Τεχνικά Έργα".
 8. Αίτηση για εξέλιξη στη βαθμίδα του καθηγητή, της κ. Αικατερίνης Τσικαλουδάκη
 9. Αίτηση για εξέλιξη στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή, της κ. Κλεοπάτρας Πετρουτσάτου.
 10. Επιλογή διδασκόντων με καθεστώς ΠΔ 407/1980 για τα γνωστικά αντικείμενα: «Πληροφορική σε θέματα Πολιτικών Μηχανικών με ειδίκευση σε "Tεχνικές προγραμματισμού και ανάλυσης σε Octave, Matlab, Python" Yποχρεωτικό μάθημα κορμού 2ου εξαμήνου - Εαρινό εξάμηνο, «Συγκοινωνιακή Τεχνική», Υποχρεωτικό μάθημα κορμού 4ου Εξαμήνου – Εαρινό Εξάμηνο, «Συστήματα Μεταφορών», μάθημα Υποχρεωτικής Επιλογής 8ου Εξαμήνου – Εαρινό Εξάμηνο, «Θεμελιώσεις, Αντιστηρίξεις και Γεωτεχνικά Έργα», Υποχρεωτικό μάθημα κορμού 8ου Εξαμήνου - Εαρινό Εξάμηνο
 11. Διαγραφές Υποψηφίων Διδακτόρων
 12. Αναθέσεις διδασκαλίας ΑΣΤΕ
 13. Πρόταση Αναμόρφωσης ΠΜΣ-ΑΣΤΕ
 14. Αίτηση Μεταδιδακτορικής Έρευνας Κωνσταντίνου Ζαμπουνίδη
 15. Ανακοινώσεις – Αιτήσεις – Προτάσεις ΠΜΣ
 16. Αίτηση Χορήγησης Άδειας Άνευ Αποδοχών μέλους ΕΔΙΠ Σ. Αργυρούδη
 17. Ενστάσεις επί Αποφάσεων Απόρριψης Μεταγραφών ακαδημαϊκού έτους 2020-2021
 18. Αναθέσεις Διπλωματικών Εργασιών ακαδημαϊκού έτους 2020-2021
 19. Φοιτητικά Ζητήματα