Την Τρίτη, 23  Μαρτίου 2021 και ώρα 11.00 θα συνεδριάσει με τηλεδιάσκεψη e-presence η Συνέλευση του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών.

ΘEMATA HMEPHΣIAΣ ΔIATAΞHΣ

  1. Ενημέρωση από τον Πρόεδρο για θέματα της Συγκλήτου
  2. Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών - Εισήγηση Επιτροπής Προγράμματος Σπουδών για την α΄ φάση αναμόρφωσης
  3. Διαγραφές Υποψηφίων Διδακτόρων
  4. Αίτηση Μεταδιδακτορικής Έρευνας Κωνσταντίνου Ζαμπουνίδη
  5. Ανακοινώσεις – Αιτήσεις- Προτάσεις ΠΜΣ
  6. Ενστάσεις επί αποφάσεων απόρριψης μετεγγραφών ακαδημαϊκού έτους 2020-2021
  7. Αναθέσεις Διπλωματικών Εργασιών ακαδημαϊκού έτους 2020-2021
  8. Αίτηση για χορήγηση άδειας άνευ αποδοχών μέλους ΕΔΙΠ Σ. Αργυρούδη
  9. Αιτήσεις – Ανακοινώσεις- Προτάσεις
  10. Φοιτητικά Θέματα.