Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΕΛΚΕ ΑΠΘ) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Καινοτόμο σύστημα δόμησης φέρουσας οπλισμένης τοιχοποιίας με αντισεισμικά, θερμομονωτικά και ενεργειακά, φιλικά προς το περιβάλλον, χαρακτηριστικά», προτίθεται να αναθέσει σε δύο (2) άτομα με σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης έως 27/06/2021 με ανώτατο συνολικό προϋπολογισθέν ποσό 19.400ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των νόμιμων κρατήσεων).

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις αιτήσεις και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στο σύνδεσμο που ακολουθεί:

https://rc.auth.gr/JobPosition/Details/Item/54337?ReturnToPage=1&PageSize=10