Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΕΛΚΕ ΑΠΘ) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο "Κέντρο καινοτόμων λύσεων για την ασφάλεια κτιρίων-ISTOS κέντρο αριστείας - Center of innovative solutions for building safety – ISTOS Center of Excellence", μεακρωνύμιο ISTOS, προτίθεται να αναθέσει σε δύο (2) άτομα με σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης έως τις 31/10/202 με ανώτατο συνολικό προϋπολογισθέν ποσό 24.000,00 € (συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων κρατήσεων).

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις προϋποθέσεις και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στο σύνδεσμο που ακολουθεί: https://rc.auth.gr/JobPosition/Details/Item/54385?ReturnToPage=1&PageSize=10