Η Συνέλευση του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στην αριθμ. 11/ 09-02-2021 συνεδρίασή της, λαμβάνοντας υπόψη την αριθμ. Φ11/138717/Ζ2/13-10-2020 Υπουργική Απόφαση, τις διατάξεις του άρθρου 5 του ΠΔ 407/1980 όπως ισχύει με το άρθρο 28 παρ. 3 του ν. 4386/2016 και το άρθρο 84 παρ.16α του ν.4485/2017,την αριθμ. 3038/29-10-2020 συνεδρίαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου και την απόφαση της υπ΄αριθμ. 6/30-11-2020 συνεδρίασής της, αποφάσισε ομόφωνα την πρόσκληση ενδιαφέροντος για την πρόσληψη εκπαιδευτικού προσωπικού (1 άτομo) με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, για τη διδασκαλία των παρακάτω μαθημάτων σε συνδιδασκαλία ως εξής: 1) Ένα (1) άτομο για τα μαθήματα: α) «Σχεδιασμός και Κατασκευή Λιμενικών Έργων», μάθημα Υποχρεωτικής Επιλογής 8ου Εξαμήνου - Εαρινό Εξάμηνο και β) « Παράκτια έργα και προστασία ακτών», μάθημα Ελεύθερης Επιλογής 8ου Εξαμήνου - εαρινό εξάμηνο.

Περισσότερες πληροφορίες