Σύμφωνα με τον κανονισμό σπουδών, φοιτητές που εισάγονται στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών με κατατακτήριες εξετάσεις ή με μετεγγραφή ή με μεταφορά θέσης από αντίστοιχο Τμήμα άλλου ΑΕΙ της ημεδαπής ή με το σύστημα εισαγωγής από τις πανελλήνιες εξετάσεις προηγούμενων ετών (10%) και επιθυμούν αναγνώριση μαθημάτων στα οποία είχαν εξεταστεί επιτυχώς στο Τμήμα προέλευσής τους, οφείλουν να υποβάλλουν εγγράφως στη Γραμματεία του Τμήματος τα σχετικά αιτήματά τους εντός αποκλειστικής προθεσμίας έξι (6) μηνών από την ημερομηνία εγγραφής τους, συνυποβάλλοντας ταυτόχρονα πιστοποιητικό της αναλυτικής τους βαθμολογίας και απόσπασμα του Οδηγού Σπουδών του Τμήματος προέλευσης, από το οποίο να προκύπτει η ύλη και τα συγγράμματα των μαθημάτων στα οποία είχαν εξεταστεί επιτυχώς.

Τα παραπάνω αιτήματα εξετάζονται σε συνεδρίαση της Συνέλευσης του Τμήματος, μετά από εισηγήσεις των αντίστοιχων Τομέων.

Εξαιρετικά, για τους φοιτητές που εισήχθησαν πριν από το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, η Γραμματεία δίνει μια τελευταία ευκαιρία μέχρι τις 15/5/2021 να υποβάλουν αιτήσεις.