Για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, οι ανασταλείσες λόγω της ισχύος των έκτακτων μέτρων για τον περιορισμό του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, κατατακτήριες εξετάσεις για την εισαγωγή στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του ΑΠΘ θα διεξαχθούν κατά το χρονικό διάστημα από 19 έως 31 Μαΐου 2021. Δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις έχουν όσοι υπέβαλαν αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατά την τεθείσα προθεσμία (1-15/11/2020), σύμφωνα με την υπό στοιχεία Φ1/192329/Β3/13-12-2013 Υπουργική Απόφαση. Η διεξαγωγή των κατατακτηρίων εξετάσεων θα πραγματοποιηθεί, με αναλογική εφαρμογή των μέτρων πρόληψης και προστασίας του άρθρου 20 της υπό στοιχεία Δ.1α/Γ.Π.οικ.69543/31.10.2020 (Β’ 4810) κοινής υπουργικής απόφασης, όπως εκάστοτε ισχύει.

ΓΙΑ ΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ, ΤΑ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΕΤΑΙ Η ΠΡΟΓΕΝΕΣΤΕΡΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΠΘ: https://www.civil.auth.gr/news/announce/900-κατάταξη-πτυχιούχων-α-ε-ι-τ-ε-ι-στο-τμήμα-πολιτικών-μηχανικών-για-το-πανεπιστημιακό-έτος-2020-21.html

ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΚΡΙΒΕΙΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΑΛΛΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΘΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙ ΝΕΟΤΕΡΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ.