Το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, αποφάσισε, σχετικά με τις κατατακτήριες εξετάσεις πτυχιούχων Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι., για το πανεπιστημιακό έτος 2020-2021 (αρ. συνεδρίασης Σ.Τ. 17/10-5-2021) και σύμφωνα με τις: ΥΑ Φ1/192329/Β3/ 13-12-2013(ΦΕΚ Β 3185/Β/ 16-12-2013), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ΥΑ 48918/Ζ1/28-4-2021(ΦΕΚ 1818/Β/29-4-2021) σε συνδυασμό και με την ΚΥΑ με αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 27683/29-4-2021( ΦΕΚ 1814/Β/29-4-2021), όπως αντικαταστάθηκε με την υπ΄αριθμ.. Δ1α/Γ.Π.οικ. 28503/7-5-2021( ΦΕΚ 1872/Β/8-5-2021)  τα εξής:

Η διάρκεια εξέτασης των μαθημάτων στα οποία θα εξεταστούν οι υποψήφιοι να είναι δύο (2) ώρες για τα «Δομικά Υλικά Ι» και τρεις (3) ώρες για την «Αντοχή Υλικών και Δομικών Στοιχείων Ι» και για τις «Τεχνικές Σχεδιάσεις».

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν μαζί τους το δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή άλλο επίσημο δημόσιο έγγραφο πιστοποίησης της ταυτότητάς τους.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σύμφωνα με την  με αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 27683/29-4-2021(ΦΕΚ 1814/Β/29-4-2021) ΚΥΑ: Η είσοδος στις εξετάσεις επιτρέπεται μόνο με την απλή επίδειξη χειρόγραφης βεβαίωσης /δήλωσης αρνητικού αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (selftest) έως και είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την εξέταση ή άλλου διαγνωστικού ελέγχου (rapidtest ή PCRtest) έως και εβδομήντα δύο (72) ώρες  πριν την εξέταση, η οποία υπογράφεται από τον εξεταζόμενο σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8 της ως άνω υπ΄αριθμ.. Δ1α/Γ.Π.οικ. 28503/7-5-2021 (ΦΕΚ 1872/Β/8-5-2021 Κοινής Υπουργικής Απόφασης:

Η δαπάνη για τον αυτοδιαγνωστικό έλεγχο ή τον διαγνωστικό έλεγχο βαρύνει τον εξεταζόμενο.

Χρωματιστά μελάνια εκτός του μπλε και του μαύρου και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο αναγνώρισης στο γραπτό δοκίμιο, αποκλείουν το γραπτό από τη βαθμολογία.

Στα μαθήματα που θα εξεταστούν οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν μαζί τους τα εξής υλικά, αντίστοιχα για κάθε μάθημα:

Δομικά Υλικά Ι

 • Χάρακα
 • Μολύβι
 • Κομπιουτεράκι

Αντοχή Υλικών και Δομικών Στοιχείων Ι

 • Κομπιουτεράκι
 • Χάρακα
 • Διαβήτη
 • Τρίγωνο

Σημείωση: Θα δοθεί τυπολόγιο

Τεχνικές Σχεδιάσεις

 • Μηχανικό μολύβι
 • Σβηστήρες μολυβιού Κλιμακόμετρο με κλίμακες 1:50, 1:100, χάρακες, τρίγωνα
 • Διαβήτη
 • Χαρτί σέλερ διάστασης Α3 (Τουλάχιστον 2)
 • Πινακίδα σχεδίασης (προαιρετικά)
 • Αυτοκόλλητη ταινία (σελοτέιπ)
 • Φάκελος Α3 στον οποίο θα τοποθετηθούν τα σχέδια που παραδίδονται
 • Αριθμομηχανή
 • Η χρήση στένσιλ, ράστερ είναι προαιρετική.

Απαγορεύεται οι υποψήφιοι να φέρουν μαζί τους κινητά τηλέφωνα ή ηλεκτρονικές συσκευές οποιασδήποτε μορφής.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να προσέλθουν στο χώρο εξέτασής τους -αίθουσα 539-540: στις 26-5-2021 μία (1) ώρα πριν και στις 27-5-2021  και 28-5-2021 μισή ώρα πριν από την έναρξη της εξέτασης των αντίστοιχων μαθημάτων, σύμφωνα με το πρόγραμμα εξέτασης μαθημάτων.

Tο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, αποφάσισε οι εξετάσεις των πτυχιούχων Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. για το πανεπιστημιακό έτος 2020-2021, να διενεργηθούν σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα:

Μάθημα

Ημερομηνία

Ώρα

Αίθουσα

Δομικά Υλικά Ι

26-5-2021

10:00-12:00

539-540 (Κτίριο Πολυτεχνικής Σχολής, Πτέρυγα Πολιτικών Μηχανικών- Ισόγειο)

Αντοχή Υλικών και Δομικών Στοιχείων I

27-5-2021

10:00-13:00

539-540

Τεχνικές Σχεδιάσεις

28-5-2021

10:00-13:00

539-540

 Υπενθυμίζεται ότι το  ποσοστό των κατατάξεων των πτυχιούχων Α.Ε.Ι.-Τ.Ε.Ι. κ.λ.π. είναι 12% επί του αριθμού των εισακτέων στο Τμήμα μας του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021.

Τα αποτελέσματα ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα του Τμήματος.

Σχετικό ΦΕΚ

Για τις κατατακτήριες εξετάσεις ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 η Συνέλευση του Τμήματος αποφάσισε (αρ. συνεδρίασης 17/10-5-2021), αφού έλαβε υπόψη το άρθρο 57 του Ν 4186/13 και την υπουργική απόφαση Φ1/192329/Β3/16-12-2013, με βάση την οποίαν ενοποιήθηκε το ποσοστό των κατατασσομένων πτυχιούχων Α.Ε.Ι.-Τ.Ε.Ι. και κατόχων πτυχίων ανώτερων σχολών υπερδιετούς και διετούς κύκλου σπουδών αρμοδιότητα Υ.ΠΑΙ.Θ. και καθορίζεται σε 12% επί των εισακτέων, αποφάσισε:

Η κατάταξη των υποψηφίων να γίνει στο Γ΄ εξάμηνο σπουδών, ύστερα από κατατακτήριες εξετάσεις στα παρακάτω τρία (3) μαθήματα στην αντίστοιχη

ύλη:

ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

1) Τεχνικές Σχεδιάσεις

Ύλη:

Εισαγωγή στο τεχνικό σχέδιο. Η σημασία και η χρησιμότητα του τεχνικού σχεδίου. Βασικός εξοπλισμός του σχεδίου (επιφάνειες γραφής, όργανα γραφής, όργανα σχεδίασης) και ο τρόπος χρησιμοποίησής του. 

Γραμμογραφία: Είδη γραμμών του μηχανολογικού και του οικοδομικού σχεδίου και χρησιμοποίησή τους. Γραμματογραφία: Είδη γραφών και χρησιμοποίησή τους. Κλίμακες τεχνικού σχεδίου. Διαστάσεις και κανόνες τοποθέτησής τους. Αρχιτεκτονικό σχέδιο: Κατόψεις, όψεις, τομές οικοδομικών κατασκευών. Ξυλότυποι και τρόπος σχεδίασής τους. 

Τοπογραφικό.

Βιβλιογραφία:

-Τεχνικές Σχεδιάσεις-Βασικές Αρχές, Τύπος: Σύγγραμμα, Σαμίρ Μπαγιούκ, 2016, Εκδόσεις Σοφία, ISBN: 978-960-6706-87-5 -Μεθοδολογία και Εφαρμογές Τεχνικού Σχεδίου, Τύπος: Σύγγραμμα, Μαλικούτη Σταματίνα, 2011, Σύγχρονη Εκδοτική Ε.Π.Ε., ISBN: 

978-960-6674-68-6

2) Αντοχή Υλικών και Δομικών Στοιχείων Ι

Ύλη:

-Tάση, τροπή και ιδιότητες υλικών (τάση, τροπή, μηχανικές ιδιότητες των υλικών, σχέσεις τάσεων-τροπών στη γραμμική ελαστικότητα, ιδεατά υλικά).

-Αξονική φόρτιση (παραμορφώσεις αξονικά φορτιζομένων μελών, παραμορφώσεις ανομοιόμορφων ράβδων, τροπική ενέργεια, υπερστατικές κατασκευές, ελαστοπλαστική ανάλυση).

-Καθαρή κάμψη (τάσεις και παραμορφώσεις στη δοκό, τάσεις στη δοκό σε γραμμικά ελαστικά υλικά, εγκάρσιες παραμορφώσεις, ελαστική τροπική ενέργεια, δοκοί με αξονική φόρτιση στο επίπεδο συμμετρίας, σύνθετες δοκοί, ελαστοπλαστικά υλικά).

-Στρέψη (τάσεις και παραμορφώσεις στην άτρακτο, τάσεις στην άτρακτο σε γραμμικά ελαστικά υλικά, τάσεις και τροπές σε καθαρή διάτμηση, ανομοιόμορφη στρέψη, ελαστική τροπική ενέργεια στη στρέψη και καθαρή διάτμηση, υπερστατικές άτρακτοι, στρέψη ράβδων ορθογωνικής διατομής, κοίλες λεπτότοιχες άτρακτοι, μη γραμμικά υλικά, ελαστοπλαστικά υλικά).

-Ανάλυση τάσεων (επίπεδη και τριδιάστατη ένταση, τάσεις σε κεκλιμένα επίπεδα, κύριες τάσεις, μέγιστες διατμητικές τάσεις, κύκλος του Mohr, εξισώσεις ισορροπίας, συνοριακές συνθήκες για τις τάσεις).

-Κριτήρια διαρροής (μεταλλικά και μη μεταλλικά υλικά, κριτήρια Tresca, von Mises, Rankine, Mohr-Coulomb, Drucker-Prager).

-Ανάλυση τροπών (επίπεδη και τριδιάστατη παραμόρφωση, τροπές σε κεκλιμένα επίπεδα, κύριες τροπές, μέγιστες διατμητικές τροπές, κύκλος του Mohr, μέτρηση παραμορφώσεων, συνοριακές συνθήκες για τις μετατοπίσεις, συνθήκες συμβιβαστού).

Βιβλιογραφία:

-Αντοχή υλικών και Δομικών Στοιχείων, Τύπος: Σύγγραμμα, Παπαμίχος Ευριπίδης, Χαραλαμπάκης Νίκος Χ, 2015, ΤΖΙΟΛΑ, ISBN: 978-960-418-472-9 -Μηχανική των υλικών, Τύπος: Σύγγραμμα, Beer Ferdinand P., Johnston Russell E., DeWolf JT, Mazurek DF, 2014, Έκδοση 6 ΤΖΙΟΛΑ, ISBN: 

978-960-418-381-4

3) Δομικά Υλικά Ι

Ύλη:

Εισαγωγή. Ιστορική εξέλιξη των δομικών υλικών. Κριτήρια για την εκλογή και καταλληλότητα των υλικών. Φυσικές, χημικές, μηχανικές, θερμικές ιδιότητες των υλικών. Τυποποίηση, έλεγχοι, δοκιμασίες. Προδιαγραφές υλικών. Ευρωπαϊκά πρότυπα. Πετρώματα. Γεωλογική διάκριση, ορυκτολογική σύσταση, έλεγχοι και δοκιμασία των πετρωμάτων. Φυσικοί λίθοι. 

Κατηγορίες λίθων. Μάρμαρα. Αίτια καταστροφών, μέσα προστασίας και συντήρηση φυσικών λίθων. Θραύση πετρωμάτων. Αδρανή υλικά σκυροδεμάτων-οδοποιίας. Προέλευση. Παραγωγή. Εξόρυξη. Κατεργασία. 

Ταξινόμηση. Χαρακτηριστικές ιδιότητες. Κοκκομετρική ανάλυση. Πρότυπες καμπύλες κανονισμών, καταλληλότητα, έλεγχοι, δοκιμασίες αδρανών. 

Μείγματα αδρανών. Μέτρο λεπτότητας αδρανών. Ειδικές κατηγορίες αδρανών. Κονίες. Κατηγορίες. Τρόποι παραγωγής. Μηχανισμοί πήξεως και σκληρύνσεως. Ισχύοντες κανονισμοί. Πηλοί. Άσβεστος. Γύψος. 

Εναλλακτικές κονίες. Τσιμέντο. Παραγωγή. Μηχανισμοί πήξεως και σκληρύνσεως. Έλεγχοι και δοκιμασίες. Κανονισμοί τσιμέντου. Ειδικές κατηγορίες τσιμέντου. Κονιάματα. Κατηγορίες. Σύνθεση. 

Ιδιότητες-χαρακτηριστικά. Κριτήρια καταλληλότητας. Έλεγχοι- δοκιμασίες. Προδιαγραφές. Κανονισμοί. Παραδοσιακά κονιάματα.

Εργαστηριακές ασκήσεις: Ιδιότητες υλικών. Έλεγχοι, καταλληλότητα, κοκκομετρική ανάλυση και κοκκομετρική σύνθεση των αδρανών. Έλεγχος κονίας. Σύνθεση κονιάματος. Έλεγχοι μηχανικών ιδιοτήτων κονιαμάτων.

Βιβλιογραφία:

-ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ: ΜΙΚΡΟΔΟΜΗ, ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ, ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ, Τύπος: Σύγγραμμα, P. 

KUMAR MEHTA, PAULO J. M. MONTEIRO, 2009, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΕ,

ISBN: 978-960-461-178-2 (Κεφ. 6,7)

- ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ του Αθ. Τριανταφύλλου εκδόσεις GOTSIS 2017.

Το ποσοστό των κατατάξεων των πτυχιούχων Α.Ε.Ι.-Τ.Ε.Ι. κ.λ.π. είναι 12% επί του αριθμού των εισακτέων στο Τμήμα μας του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022.

Σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 5α του άρθρου 74 του ν. 4485/2017, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει: Θέσεις εισακτέων που έμειναν κενές κατά τις κατατακτήριες εξετάσεις 2016-2017, καλύπτονται μέχρις εξαντλήσεως του προβλεπόμενου ποσοστού εισακτέων, με την κατάταξη, ως επιτυχόντων, υποψηφίων κατά φθίνουσα σειρά συνολικής βαθμολογίας εφόσον αυτή είναι τουλάχιστον τριάντα (30) μονάδες και ανεξαρτήτως της επίδοσής τους σε επιμέρους μαθήματα. Οι ανωτέρω κατατασσόμενοι ως επιτυχόντες εισακτέοι εγγράφονται, για το ακαδημαϊκό έτος 2017- 2018, στο α` εξάμηνο σπουδών του οικείου Τμήματος. Η διάταξη του πρώτου εδαφίου ισχύει και για τις κατατακτήριες εξετάσεις των επόμενων ακαδημαϊκών ετών έως την έκδοση του Εσωτερικού Κανονισμού του οικείου Α.Ε.Ι.»

ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΚΡΙΒΕΙΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΑΛΛΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΘΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙ ΝΕΟΤΕΡΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ.