Καλούνται τα μέλη Δ.Ε.Π. που ενδιαφέρονται για την κατάληψη της παραπάνω θέσης, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την επόμενη της ημερομηνίας της κοινοποίησης της παρούσας προκήρυξης, να υποβάλουν μέχρι την Τετάρτη 09 Ιουνίου 2021, ώρα 13.00 στη Γραμματεία του Τ.Γ.Μ. τις αιτήσεις τους, μαζί με τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά. Η εκλογή για την ανάδειξη Διευθυντή του ανωτέρω Εργαστηρίου θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 18η Ιουνίου 2021.