Καλούνται τα μέλη Δ.Ε.Π. που ενδιαφέρονται για την κατάληψη της παραπάνω θέσης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών από την επομένη της ημερομηνίας της κοινοποίησης της παρούσας προκήρυξης, να υποβάλουν μέχρι την Παρασκευή 11.06.2021, ώρα 13:00 στη Γραμματεία του ΤΟΜΕΔΕ τις αιτήσεις τους, μαζί με τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά. Η εκλογή για την ανάδειξη Διευθυντή του ανωτέρω Εργαστηρίου θα πραγματοποιηθεί την 25η Ιουνίου 2021.