Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύθηκε η με αριθμ. 60944/Ζ1/28-05-2021 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 2358/τ.Β΄/03-06-2021), με θέμα: "Καθορισμός του τρόπου διεξαγωγής της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας της εκλογικής διαδικασίας ανάδειξης των εκπροσώπων των μελών ΔΕΠ στα συλλογικά όργανα των Τμημάτων και Σχολών και των μελών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., διοικητικών υπαλλήλων και φοιτητών, στα συλλογικά όργανα των Α.Ε.Ι., καθώς και στα συλλογικά όργανα των επιμέρους ακαδημαϊκών μονάδων τους".

ΦΕΚ 2358/τ.Β΄/03-06-2021