Την Tετάρτη, 23-06-2021 και ώρα 12.30 θα συνεδριάσει με τηλεδιάσκεψη e-presence η Συνέλευση του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών ΑΠΘ.

ΘEMATA HMEPHΣIAΣ ΔIATAΞHΣ

  1. Αιτήσεις – Ανακοινώσεις-Προτάσεις
  2. Εκλογή για την πλήρωση μίας θέσης καθηγητή, στη βαθμίδα του καθηγητή α΄ βαθμίδας, του Τομέα Επιστήμης και Τεχνολογίας των Κατασκευών, του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών της
    Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ., με γνωστικό αντικείμενο "Τεχνολογία Παραδοσιακών Δομικών Υλικών και Εφαρμογή Νέων Μεθοδολογιών" (ώρα 13.00)
  3. Εκλογή για την πλήρωση μίας θέσης καθηγητή, στη βαθμίδα του καθηγητή α΄ βαθμίδας, του Τομέα Γεωτεχνικής Μηχανικής του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής
    του Α.Π.Θ., με γνωστικό αντικείμενο "Πειραματική Εδαφομηχανική - Εδαφοδυναμική" (ώρα15:00)
  4. Εκλογή για την πλήρωση μίας θέσης καθηγητή, στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή, του Τομέα Γεωτεχνικής Μηχανικής του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής
    του Α.Π.Θ.,με γνωστικό αντικείμενο "Φωτογραμμετρία , Τηλεπισκόπηση και Γεωπληροφοριακά Συστήματα σε Γεωτεχνικά και άλλα Τεχνικά Έργα"(ώρα 17.00)