Το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών ΑΠΘ π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι εκλογές για την ανάδειξη εκπροσώπου, με τον αναπληρωτή του, των μελών του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) του ΤΟΜΕΔΕ, στη Γενική Συνέλευση του Τομέα Μεταφορών και Διαχείρισης Έργων του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών.

Για περισσότερες πληροφορίες στο συνημμένο αρχείo.