Το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών ΑΠΘ π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι εκλογές για την ανάδειξη εκπροσώπου, με τον αναπληρωτή του, των μελών του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) του ΤΓΜ, στη Γενική Συνέλευση του Τομέα Γεωτεχνικής Μηχανικής του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών.

Για περισσότερες πληροφορίες στο συνημμένο αρχείo.