Το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών ΑΠΘ π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι εκλογές για την ανάδειξη εκπροσώπου, με τον αναπληρωτή του, των μελών του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) του ΤΕΤΚ, στη Γενική Συνέλευση του Τομέα Επιστήμης & Τεχνολογίας των Κατασκευών του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών.

Για περισσότερες πληροφορίες στο συνημμένο αρχείο.