Το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών ΑΠΘ π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι εκλογές για την ανάδειξη εκπροσώπου, με τον αναπληρωτή του, των μελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) στη Συνέλευση του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών.

Για περισσότερες πληροφορίες στο συνημμένο αρχείο.