Στους συνδέσμους που ακολουθούν μπορείτε να βρείτε τα έγγραφα για τον Ορισμό των Εφορευτικών Επιτροπών για τη Διενέργεια Εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ και ΕΕΠ στη Συνέλευση του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών ΑΠΘ καθώς και στις Συνελεύσεις των Τομέων του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών ΑΠΘ:

 

Εφορευτική Επιτροπή ΕΕΠ για την Συνέλευση τη Τμήματος

Εφορευτική Επιτροπή ΕΕΠ για την Συνέλευση του ΤΥΤΠ

Εφορευτική Επιτροπή ΕΔΙΠ για την Συνέλευση τη Τμήματος

Εφορευτική Επιτροπή ΕΔΙΠ για την Συνέλευση του ΤΕΤΚ

Εφορευτική Επιτροπή ΕΔΙΠ για την Συνέλευση του ΤΓΜ

Εφορευτική Επιτροπή ΕΔΙΠ για την Συνέλευση του ΤΟΜΕΔΕ

Εφορευτική Επιτροπή ΕΔΙΠ για την Συνέλευση του ΤΥΤΠ

Εφορευτική Επιτροπή ΕΤΕΠ για την Συνέλευση τη Τμήματος

Εφορευτική Επιτροπή ΕΤΕΠ για την Συνέλευση του ΤΕΤΚ

Εφορευτική Επιτροπή ΕΤΕΠ για την Συνέλευση του ΤΓΜ

Εφορευτική Επιτροπή ΕΤΕΠ για την Συνέλευση του ΤΟΜΕΔΕ

Εφορευτική Επιτροπή ΕΤΕΠ για την Συνέλευση του ΤΥΤΠ