Σύμφωνα με τα Πρακτικά Συνεδρίασης της Επιτροπής Κατατάξεων ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 και το σχετικό Πρακτικό ανακοίνωσης αποτελεσμάτων, οι επιτυχόντες των κατατακτηρίων εξετάσεων, κατά φθίνουσα σειρά κατάταξης – σειρά επιτυχίας, είναι οι εξετασθέντες με Αριθμό Πρωτοκόλλου Αίτησης:

  1. Αρ. Πρωτ. Αίτησης 717/11-11-2020
  2. Αρ. Πρωτ. Αίτησης 718/11-11-2020

Σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 5 του άρθρου 74 του ν. 4485/2017, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και των κενών θέσεων μέχρι το ποσοστό πλήρωσης των θέσεων από κατάταξη, δικαίωμα κατάταξης στο Α’ εξάμηνο σπουδών, έχουν, κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας, οι κάτωθι εξετασθέντες με Αρ. Πρωτ. Αίτησης:

  1. Αρ. Πρωτ. Αίτησης 790/12-11-2020
  2. Αρ. Πρωτ. Αίτησης 729/11-11-2020
  3. Αρ. Πρωτ. Αίτησης 787/12-11-2020

Η εγγραφή των ανωτέρω επιτυχόντων στα αντίστοιχα εξάμηνα του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 (Αρ. Συνεδρίασης: Σ.Τ. 23η /14-7-2021) θα πραγματοποιηθεί από 6 έως και 15 Σεπτεμβρίου 2021.