σχετικά με την Πράξη «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022», σας ενημερώνουμε ότι:

Κατόπιν έγκρισης που λάβαμε από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση, αναρτήθηκε σήμερα υπ’ αριθμ. πρωτ. 182497/2021 ΠρόσκλησηΕκδήλωσης Ενδιαφέροντος προς τους διδάκτορες (βλ. συνημμένο) στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ ΑΠΘ με καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων στις 13 Αυγούστου 2021 και ώρα 15:00.

 Σε συνέχεια του υπ' αριθμ. 184450/30-07-2021 εγγράφου του Τμήματος Πολιτικών Μηχαανικών, σχετικά με τη διόρθωση στοιχείων του μαθήματος "ΤΥ0400, Μηχανική των Ρευστών", σας ενημερώνουμε ότι έχει δημοσιευθεί στον σύνδεσμο που ακολουθεί η σχετική ανακοίνωση: https://www.rc.auth.gr/JobPosition/Details/Item/66105?ReturnToPage=2&PageSize=10