Στα συνημμένα αρχεία θα βρείτε τους Νέους Εσωτερικούς Κανονισμούς των ΠΜΣ «Προστασία Περιβάλλοντος και Βιώσιμη Ανάπτυξη» και «Αειφόρος Σχεδιασμός Έναντι Σεισμού και άλλων Τεχνικών Έργων -  Αντισεισμικός Σχεδιασμός Τεχνικών Έργων».

 

Επίσης τους Νέους Εσωτερικούς Κανονισμούς και τις Εισηγητικές Εκθέσεις του ΠΜΣ  «Διοίκηση και Διαχείριση Τεχνικών Έργων» και του ΔΠΜΣ «Σχεδιασμός, Οργάνωση και Διαχείριση Συστημάτων Μεταφορών»

ΟΙ Νέοι Εσωτερικοί Κανονισμοί θα συζητηθούν στην επόμενη Συνεδρίαση του Τμήματος την 16η Ιανουαρίου 2018.