Την Τρίτη 24 Απριλίου 2018  και  ώρα 11:30  θα  συνεδριάσει  η  Συνέλευση  του  Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών στην αίθουσα διαλέξεων του κτιρίου Υδραυλικής (1ος όροφος).

ΘEMATA HMEPHΣIAΣ ΔIATAΞHΣ

1.      Ενημέρωση της Συνέλευσης του Τμήματος από τον Πρόεδρο για τις αποφάσεις της Συγκλήτου και της Κοσμητείας και για γενικότερα θέματα.
2.      Νέος Εσωτερικός Κανονισμός για το ΠΜΣ-ΠΠΒΑ.
3.      Νέος Εσωτερικός Κανονισμός για το ΠΜΣ-ΑΣΤΕ.
4.      Νέος Εσωτερικός Κανονισμός για το ΠΜΣ-ΔΔΤΕ.
5.      Νέος Εσωτερικός Κανονισμός για το ΔΠΜΣ « Σχεδιασμός, Οργάνωση και Διαχείριση Συστημάτων Μεταφορών» (ΣΟΔΣΜ).
6.      Αναμόρφωση Προγράμματος Σπουδών 2018-2019.
7.      Κρίση για την εξέλιξη του Δ. Ναλμπάντη, ΕΔΙΠ, από βαθμίδα Β΄ στη βαθμίδα Α΄.
8.      Αναγόρευση του καθηγητή Gautam Biswas, J.C.Bose National Fellow and Director, Indian Institute of Technology, Guwahati, σε επίτιμο διδάκτορα του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών.
9.      Συγκρότηση 15μελούς εκλεκτορικού σώματος για την πλήρωση μιας θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Θεμελιώσεις. Υπολογιστικές Μέθοδοι».
10.     Ορισμός επιβλέποντα της διδακτορικής διατριβής του κ. Κουρή Εμμανουήλ-Γεωργίου.
11.     Αιτήσεις μελών ΔΕΠ, ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ.
12.     Φοιτητικά
13.     Ανακοινώσεις. Αιτήσεις-Προτάσεις ΠΜΣ
14.     Ανακοινώσεις. Αιτήσεις-Προτάσεις.