Την Τρίτη 8 Μαΐου 2018 και ώρα 9:30 θα συνεδριάσει η Συνέλευση του Τμήματος Πολιτικών
Μηχανικών στην αίθουσα διαλέξεων του κτιρίου Υδραυλικής (1ος όροφος).

ΘEMATA HMEPHΣIAΣ ΔIATAΞHΣ

1. Ενημέρωση της Συνέλευσης του Τμήματος από τον Πρόεδρο για τις αποφάσεις της Συγκλήτου και της
Κοσμητείας και για γενικότερα θέματα.
2. Προκήρυξη για την πλήρωση μιας (1) θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή του
Τομέα Υδραυλικής και Τεχνικής Περιβάλλοντος ύστερα από αίτηση της μόνιμης Επίκουρης
Καθηγήτριας Ευαγγελίας Λουκογεωργάκη για εξέλιξή της.
3. Έγκριση αίτησης μονιμοποίησης στην κατεχόμενη βαθμίδα του Επ. Καθηγητή Γεώργιου Αρετούλη
4. Κρίση για την εξέλιξη του Δ. Ναλμπάντη, μέλους ΕΔΙΠ, από βαθμίδα Β ́ στη βαθμίδα Α ́.
5. Αναγόρευση του καθηγητή Gautam Biswas, J.C.Bose National Fellow and Director, Indian Institute of
Technology, Guwahati, σε επίτιμο διδάκτορα του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών.
6. Συγκρότηση 15μελούς εκλεκτορικού σώματος για την πλήρωση μιας θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του
Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Θεμελιώσεις. Υπολογιστικές Μέθοδοι».
7. Αναγόρευση του Νομπελίστα Dan Scechtman, σε επίτιμο διδάκτορα του Τμήματος Πολιτικών
Μηχανικών.
8. Ορισμός επιβλέποντα της διδακτορικής διατριβής του κ. Κουρή Εμμανουήλ-Γεωργίου.
9. Αιτήσεις μελών ΔΕΠ, ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ.
10. Φοιτητικά
11. Ανακοινώσεις. Αιτήσεις-Προτάσεις ΠΜΣ
12. Ανακοινώσεις. Αιτήσεις-Προτάσεις.
13. Αναμόρφωση Προγράμματος Σπουδών 2018-2019.