Σε εφαρμογή των σχετικών διατάξεων, αναφορικά με το υπόψη θέμα, παρακαλούμε για την ανάδειξη των εκπροσώπων φοιτητών στα συλλογικά όργανα τον Πανεπιστημίου, σύμφωνα με το άρθρο 9 της (γ) σχετικής τροποποιητικής Υπουργικής Απόφασης.

Σχετικά Αρχεία