Την Δευτέρα 17 Δεκεμβρίου 2018 και ώρα 11.30 θα συνεδριάσει η Συνέλευση του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών στην αίθουσα συνεδριάσεων – τηλεδιασκέψεων του Τμήματος, πίσω από το κτίριο της Υδραυλικής και Τεχνικής Περιβάλλοντος (γυάλινο κτίριο).


ΘEMATA HMEPHΣIAΣ ΔIATAΞHΣ


1. Ενημέρωση της Συνέλευσης του Τμήματος από τον Πρόεδρο για τις αποφάσεις της Συγκλήτου και της Κοσμητείας και για γενικότερα θέματα.
2. Αιτήσεις μελών ΔΕΠ, ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ.
3. Φοιτητικά
4. Ανακοινώσεις. Αιτήσεις-Προτάσεις ΠΜΣ
5. Ανακοινώσεις. Αιτήσεις-Προτάσεις.
6. Εκλογή για την πλήρωση μίας (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή καθηγητή του Τομέα Γεωτεχνικής Μηχανικής του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ., ύστερα από αίτηση του μόνιμου Επίκουρου Καθηγητή Δ. Πιτιλάκη, για εξέλιξή του, με γνωστικό αντικείμενο «Πειραματική και Θεωρητική Ανάλυση των Θεμελιώσεων στη Γεωτεχνική Σεισμική Μηχανική» (ώρα: 12.00).
7. Εκλογή για την πλήρωση μίας (1) θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή Α΄ βαθμίδας του Τομέα Γεωτεχνικής Μηχανικής του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ., ύστερα από αίτηση του Αναπληρωτή Καθηγητή Κ. Λακάκη, για εξέλιξη, στο γνωστικό αντικείμενο «Τεχνική Γεωδαισία – Τοπογραφία» (ώρα: 14.00).