Η Συνέλευση του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών, στη συνεδρίασή της με αριθμ. 5 / 30-10-2018 αποφάσισε, σχετικά με την ανάθεση καθηκόντων Συμβούλων Σπουδών για το ακαδημαϊκό έτος 2018-19, τα παρακάτω, ως κανόνες και οδηγίες γενικού χαρακτήρα:

Α) Ο φοιτητής από την εγγραφή του στο Τμήμα και μέχρι την ολοκλήρωση των σπουδών του έχει ένα σύμβουλο σπουδών-μέλος Δ.Ε.Π., Ε.Ε.Π. ή Ε.Δ.Ι.Π. του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών.
Β) Καθήκοντα και υποχρεώσεις: Ο σύμβουλος σπουδών έχει την υποχρέωση να ενημερώνει υπεύθυνα το φοιτητή για κάθε θέμα σχετικό με τις σπουδές του στο πανεπιστήμιο και να τον βοηθάει στις επιλογές των σπουδών του, εφόσον ο ίδιος ο φοιτητής του το ζητήσει. Βοηθάει επίσης το φοιτητή να αντιμετωπίσει και να επιλύσει τυχόν προβλήματα σχετικά με τις σπουδές του και τον ενημερώνει για τα τεκταινόμενα στο πανεπιστήμιο. Η επικοινωνία μαζί του δεν υπόκειται σε χρονικούς περιορισμούς και εξαρτάται από τις δυσκολίες προσαρμογής και ένταξης που αντιμετωπίζει ο φοιτητής. Η βοήθεια που παρέχει ο σύμβουλος σπουδών είναι μόνο συμβουλευτικού χαρακτήρα και όχι παρεμβατικού χαρακτήρα και ο φοιτητής σε καμία περίπτωση δεν είναι υποχρεωμένος να ακολουθήσει τις κατευθύνσεις του συμβούλου.
Γ) Επιλογή και ανάληψη ευθύνης: Ο σύμβουλος σπουδών επιλέγεται από το Τμήμα και είναι μέλος Δ.Ε.Π, Ε.Ε.Π. ή Ε.Δ.Ι.Π. που συμμετέχει στην εκπαιδευτική διαδικασία. Η επιλογή γίνεται από ονομαστική κατάσταση που συντάσσει το Τμήμα σε ετήσια βάση για το σκοπό αυτό. Στην κατάσταση αυτή εντάσσονται όλα τα μέλη Δ.Ε.Π., Ε.Ε.Π. ή Ε.Δ.Ι.Π. Κάθε μέλος Δ.Ε.Π., Ε.Ε.Π. ή Ε.Δ.Ι.Π. μπορεί να αναλάβει το ρόλο συμβούλου σπουδών το πολύ μέχρι σε 10 φοιτητές. Ο σύμβουλος σπουδών έχει τη δυνατότητα να ζητήσει την εξαίρεσή του από την κατάσταση για προσωπικούς λόγους και για χρονικό διάστημα που δεν θα υπερβαίνει την τριετία. Την εξαίρεσή του μπορεί να ζητήσει εκ νέου μόνο μετά την παρέλευση τριετίας, στο διάστημα της οποίας όμως θα έχει συμπεριληφθεί στην ονομαστική κατάσταση των συμβούλων σπουδών. Μπορεί επίσης να ζητήσει την εξαίρεσή του για λόγους υγείας ή για την περίοδο που θα βρίσκεται σε εκπαιδευτική άδεια και γενικώς σε κάθε περίπτωση που δεν θα πληρεί τα καθήκοντά του στο πανεπιστήμιο. Ο φοιτητής μπορεί σε οποιοδήποτε στάδιο των σπουδών του να ζητήσει την αλλαγή του συμβούλου σπουδών από το Τμήμα, αν δεν είναι ικανοποιημένος από τη συνεργασία μαζί του.
Η Συνέλευση του Τμήματος αποφάσισε, επίσης, την ανάθεση καθηκόντων Συμβούλων Σπουδών σε μέλη Δ.Ε.Π., Ε.Ε.Π., Ε.Δ.Ι.Π. ανά φοιτητή, (εγγραφές το ακαδημαϊκό έτος 2018-19, και εγγραφές από μετεγγραφή και από κατατακτήριες εξετάσεις το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018) συμφωνά με το συνημμένο πίνακα.

Σχετικά αρχεία