Η ημερομηνία διεξαγωγής των φοιτητικών εκλογών ορίσθηκε στις 10 Απριλίου 2019 (ημέρα Τετάρτη).
Σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις (άρθρο 49 παρ.2α του Ν.4009/2011 και το άρθρο 12 του Εσωτερικού Κανονισμού του ΑΠΘ, ΦΕΚ 1099/2000} την ημέρα διεξαγωγής των φοιτητικών εκλογών
διακόπτονται τα μαθήματα.
Για την επίλυση προβλημάτων που πιθανόν να ανακύψουν κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας, θα παραμείνει ένας υπάλληλος σε κάθε γραμματεία πέραν του κανονικού ωραρίου εργασίας και έως τις 19.00μ.μ.