Την Τρίτη 14 Μαΐου 2019 και ώρα 11.00 θα συνεδριάσει η Συνέλευση του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών στην αίθουσα τηλεδιάσκεψης του Τμήματος, πίσω από το κτίριο της Υδραυλικής και Τεχνικής Περιβάλλοντος (γυάλινο κτίριο).

ΘEMATA HMEPHΣIAΣ ΔIATAΞHΣ

  1. Ενημέρωση της Συνέλευσης του Τμήματος από τον Πρόεδρο για τις αποφάσεις της Συγκλήτου, της Κοσμητείας και για γενικότερα θέματα.
  2. Πρόγραμμα Σπουδών 2019-2020.
  3. Αιτήσεις μελών ΔΕΠ, ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ.
  4. Φοιτητικά.
  5. Ανακοινώσεις. Αιτήσεις-Προτάσεις ΠΜΣ
  6. Ανακοινώσεις. Αιτήσεις-Προτάσεις.
  7. Εκλογή για την πλήρωση μίας θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, του Τομέα Επιστήμης και Τεχνολογίας των Κατασκευών του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ., με γνωστικό αντικείμενο «Στατική και Δυναμική των Κατασκευών. Ανελαστικές μέθοδοι υπολογισμού κτιρίων οπλισμένου σκυροδέματος». (ώρα 16:00)