Την Τρίτη 04 Ιουνίου 2019 και ώρα 9.30 θα συνεδριάσει η Συνέλευση του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών στην αίθουσα συνεδριάσεων - τηλεδιασκέψεων του Τμήματος, πίσω από το κτίριο της Υδραυλικής και Τεχνικής Περιβάλλοντος (γυάλινο κτίριο).

ΘEMATA HMEPHΣIAΣ ΔIATAΞHΣ

  1. Ενημέρωση της Συνέλευσης του Τμήματος από τον Πρόεδρο για τις αποφάσεις της Συγκλήτου και της Κοσμητείας και για γενικότερα θέματα.
  2. Ορισμός Τριμελών Επιτροπών αξιολόγησης, για την αξιολόγηση των αιτήσεων των υποψήφιων διδακτόρων.
  3. Αιτήσεις μελών ΔΕΠ, ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ.
  4. Φοιτητικά.
  5. Ανακοινώσεις. Αιτήσεις-Προτάσεις ΠΜΣ.
  6. Ανακοινώσεις. Αιτήσεις-Προτάσεις.
  7. Εκλογή για την μονιμοποίηση της Δημάδη Αγόρως, στην κατεχόμενη βαθμίδα της Επίκουρης Καθηγήτριας του Τομέα Γεωτεχνικής Μηχανικής του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ., με γνωστικό αντικείμενο «Τεχνική Γεωλογία: Υδρογεωλογικές έρευνες και εφαρμογές σε διαρρηγμένα και καρστικοποιημένα πετρώματα» ώρα 11:00.
  8. Εκλογή για την μονιμοποίηση του Μάλλιου Ζήση, στην κατεχομένη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή του Τομέα Υδραυλικής και Τεχνικής Περιβάλλοντος του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ., με γνωστικό αντικείμενο: « Οικονομικά και Πολιτικές Αειφορικής Διαχείρισης Υδατικών Συστημάτων» ώρα 12:00.
  9. Εκλογή για την μονιμοποίηση του Αναστασίου Ελευθέριου, στην κατεχόμενη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή του Τομέα Επιστήμης και Τεχνολογίας των Κατασκευών του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ., με γνωστικό αντικείμενο: « Τεχνολογία Σκυροδέματος – Χρήση Βιομηχανικών Παραπροϊόντων στο Σκυρόδεμα» ώρα 13:00.
  10. Εκλογή για την μονιμοποίηση του Παπανικολάου Βασίλειου, στην κατεχόμενη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή του Τομέα Επιστήμης και Τεχνολογίας των Κατασκευών του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Α.Π.Θ., με γνωστικό αντικείμενο « Κατασκευές από οπλισμένο σκυρόδεμα» ώρα 14:00.