Σε συνέχεια της υπ. αριθμ. 27557/ 27 Μάϊου 2019 πρόσκλησής μας προς τα μέλη ΔΕΠ, σας ενημερώνουμε ότι παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για εκδήλωση ενδιαφέροντος συμμετοχής σε Πρόγραμμα Εργασίας του έτους 2019, στο πλαίσιο Συμφωνιών Επιστημονικής Συνεργασίας του Α.Π.Θ. με Ιδρύματα του εξωτερικού. Η νέα προθεσμία είναι η 8η Ιουλίου 2019 (αντί της 1ης Ιουλίου 2019).

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την «Πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος εκ μέρους των μελών ΔΕΠ του Α.Π.Θ. για συμμετοχή στις Συμφωνίες Επιστημονικής συνεργασίας για το έτος 2019», οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αντλήσουν από την ιστοσελίδα του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων (http://international-relations.auth.gr/el/node/1941)