Την Τρίτη 9 Ιουλίου 2019 και ώρα 10.00 θα συνεδριάσει η Συνέλευση του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών στην αίθουσα διαλέξεων του κτιρίου Υδραυλικής (1ος όροφος).

ΘEMATA HMEPHΣIAΣ ΔIATAΞHΣ

1. Ενημέρωση της Συνέλευσης του Τμήματος από τον Πρόεδρο για τις αποφάσεις της Συγκλήτου, της Κοσμητείας και για γενικότερα θέματα.
2. Αναγόρευση της υποψήφιας διδάκτορα Αναστασιάδου Κωνσταντίνας.
3. Αναγόρευση της υποψήφιας διδάκτορα Καραγιάννη Αικατερίνης.
4. Αναγόρευση της υποψήφιας διδάκτορα Κυριακού Καλλιόπης.
5. Αναγόρευση του υποψήφιου διδάκτορα Μαλαματάρη Δημητρίου.
6. Επικύρωση πινάκων επιτυχόντων για την εισαγωγή τους στο ΠΜΣ-ΑΣΤΕ του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών, για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020.
7. Επικύρωση πινάκων επιτυχόντων για την εισαγωγή τους στο ΠΜΣ-ΠΠΒΑ του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών, για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020.
8. Αξιολόγηση των αιτήσεων για το Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών.
9. Κατανομή θέσεων Ακαδημαϊκών Υποτρόφων και ορισμός τριμελούς επιτροπής αξιολόγησης με τους αναπληρωματικούς τους, για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020.
10. Αναθέσεις διδασκαλίας μαθημάτων ακαδημαϊκού έτους 2019-2020.
11. Αιτήσεις μελών ΕΔΙΠ για αυτοδύναμη διδασκαλία μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020.
12. Ορισμός γνωστικού αντικειμένου της Μ. Σαμολαδά ΕΔΙΠ του ΤΥΤΠ.
13. Αίτηση για άδεια άνευ αποδοχών της Γ. Θερμού, επίκουρης καθηγήτριας.
14. Αίτηση για εκπαιδευτική άδεια του Α. Σέξτου, αναπληρωτή καθηγητή.
15. Αλλαγή κανονισμού για την πρακτική άσκηση των φοιτητών.
16. Σχετικά με το Ψήφισμα της Συγκλήτου της 18/6/2019
17. Αιτήσεις μελών ΔΕΠ, ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ.
18. Φοιτητικά.
19. Ανακοινώσεις. Αιτήσεις-Προτάσεις ΠΜΣ.
20. Ανακοινώσεις. Αιτήσεις-Προτάσεις.