Την Τρίτη 5 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 10.00 θα συνεδριάσει η Συνέλευση του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών στην αίθουσα Τηλεδιάσκεψης του Τμήματος.

ΘEMATA HMEPHΣIAΣ ΔIATAΞHΣ

  1. Ενημέρωση της Συνέλευσης του Τμήματος από τον Πρόεδρο για τις αποφάσεις της Συγκλήτου, της Κοσμητείας και για γενικότερα θέματα.
  2. Κρίση υποψηφίου για την πρόσληψη σε μία (1) θέση διδάσκοντα με σχέση Ι.Δ.Ο.Χ., σύμφωνα με το Π.Δ. 407/80, για το ακαδημαϊκό έτος 2019-20, για την κάλυψη διδακτικών αναγκών για το μάθημα «Δημόσιες Συγκοινωνίες», χειμερινού εξαμήνου.
  3. Αιτήσεις μελών ΔΕΠ, ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ.
  4. Φοιτητικά.
  5. Ανακοινώσεις. Αιτήσεις-Προτάσεις ΠΜΣ.
  6. Ανακοινώσεις. Αιτήσεις-Προτάσεις.