Την Τρίτη 17 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 11.30 θα συνεδριάσει η Συνέλευση του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών στην αίθουσα Τηλεδιάσκεψης του Τμήματος.

ΘEMATA HMEPHΣIAΣ ΔIATAΞHΣ

 1. Ενημέρωση της Συνέλευσης του Τμήματος από τον Πρόεδρο για τις αποφάσεις της Συγκλήτου, της Κοσμητείας και για γενικότερα θέματα.
 2. Προκήρυξη για την πλήρωση μίας (1) θέσης μέλους ΔΕΠ του Τομέα Επιστήμης και Τεχνολογίας των Κατασκευών, σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 10723/26-11-2019 έγγραφο της Συγκλήτου του Α.Π.Θ.
 3. Προκήρυξη για την πλήρωση μίας (1) θέσης μέλους ΔΕΠ του Τομέα Μεταφορών και Διαχείρισης Έργων, σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 10723/26-11-2019 έγγραφο της Συγκλήτου του Α.Π.Θ.
 4. Πρόταση για συγκρότηση Ειδικής Επταμελούς Επιτροπής για τη Πλήρωση μίας θέσης Καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή του Τ.Ε.Τ.Κ., με γνωστικό αντικείμενο «Μηχανική των Υλικών» (επανάληψη διαδικασίας)
 5. Ανασυγκρότηση 15μελούς εκλεκτορικού σώματος για την πλήρωση μίας θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας του Τομέα Υδραυλικής και Τεχνικής Περιβάλλοντος, με γνωστικό αντικείμενο «Βιώσιμη διαχείριση εθνικών και διακρατικών υδατικών πόρων».
 6. Έγκριση αίτησης μονιμοποίησης στην κατεχόμενη βαθμίδα του Επίκουρου καθηγητή Ιωάννη Πολίτη.
 7. Αιτήσεις μελών ΔΕΠ, ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ.
 8. Έγκριση αιτήσεων μετεγγραφής μετά από αιτήσεις θεραπείας – ενστάσεων.
 9. Φοιτητικά.
 10. Ανακοινώσεις. Αιτήσεις-Προτάσεις ΠΜΣ.
 11. Ανακοινώσεις. Αιτήσεις-Προτάσεις.
 12. Σχετικά με το προσχέδιο του Υ.ΠΑΙ.Θ. για τα πανεπιστήμια και άλλα συναφή θέματα.