Σας γνωρίζουμε ότι οι εγγραφές των υποψηφίων διδακτόρων, που η αίτησή τους εγκρίθηκε από τη Συνέλευση του Τμήματος στις 8/14-01-2020 και 10/4-2-2020, θα πραγματοποιηθούν από 10 έως 28 Φεβρουαρίου στη Γραμματεία του Τμήματος και ώρες 11.00-13.00.

Απαραίτητα δικαιολογητικά για την εγγραφή:

  • Αστυνομική Ταυτότητα
  • Απολυτήριο Λυκείου
  • 2 φωτογραφίες

Τηλ.Γραμματείας 2310995698

Κατάλογος Επιτυχόντων