Την Παρασκευή 21 Φεβρουαρίου 2020  και ώρα 13.30  θα  συνεδριάσει  η  Συνέλευση  του  Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών στην αίθουσα Τηλεδιάσκεψης του Τμήματος.

ΘEMATA HMEPHΣIAΣ ΔIATAΞHΣ

  1. Ενημέρωση της Συνέλευσης του Τμήματος από τον Πρόεδρο για τις αποφάσεις της Συγκλήτου, της Κοσμητείας και για γενικότερα θέματα.
  2. Εκλογή για την πλήρωση μίας θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του καθηγητή πρώτης βαθμίδας, του Τομέα Υδραυλικής και Τεχνικής Περιβάλλοντος, με γνωστικό αντικείμενο: «Βιώσιμη διαχείριση εθνικών και διακρατικών υδατικών πόρων» (ώρα 14.00)