Την Τρίτη 25 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 9.30 θα συνεδριάσει η Συνέλευση του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών στην αίθουσα Τηλεδιάσκεψης του Τμήματος.


ΘEMATA HMEPHΣIAΣ ΔIATAΞHΣ

  1. Ενημέρωση της Συνέλευσης του Τμήματος από τον Πρόεδρο για τις αποφάσεις της Συγκλήτου, της Κοσμητείας και για γενικότερα θέματα.
  2. Έγκριση αίτησης μονιμοποίησης στην κατεχόμενη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή Ευάγγελου Ευθυμίου.
  3. Αίτηση του Καθηγητή Ανδρέα Κάππου, για χορήγηση άδειας (3) τριών μηνών για επιστημονικούς και ερευνητικούς λόγους.
  4. Αιτήσεις μελών ΔΕΠ, ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ.
  5. Φοιτητικά.
  6. Πιστοποίηση Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών. Στρατηγικοί Στόχοι, Στόχοι Ποιότητας και Εσωτερικός Κανονισμός.