Το Δ.Σ. του Τμήματος αποφάσισε ότι, για την ομαλή διεξαγωγή της ορκωμοσίας της 6ης Απριλίου, η εξέταση των διπλωματικών εργασιών μπορεί να γίνει είτε ενώπιον της τριμελούς εξεταστικής επιτροπής, είτε μέσω τηλεδιάσκεψης στις ημερομηνίες που έχουν οριστεί.

Η επανεξέταση των φοιτητών, που έχει εγκρίνει η Συνέλευση του Τμήματος, μπορεί επίσης να πραγματοποιηθεί  σε ημερομηνίες που θα ορίσει η τριμελής επιτροπή επανεξέτασης.