Την Τρίτη 14 Ιουλίου και ώρα 10.00 θα συνεδριάσει με τηλεδιάσκεψη e-presence η Συνέλευση του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών.

**** Στο 2ο θέμα καλούνται όλα τα μέλη ΔΕΠ να συμμετάσχουν****


ΘEMATA HMEPHΣIAΣ ΔIATAΞHΣ

 1. Ενημέρωση της Συνέλευσης του Τμήματος από τον Πρόεδρο για τις αποφάσεις της Συγκλήτου, την Κοσμητείας και για γενικότερα θέματα.
 2. Υποψηφιότητες για την θέση του Προέδρου και του Αντιπροέδρου του Τμήματος στις εκλογές της 15ης Ιουλίου 2020. Σύντομες Τοποθετήσεις των Υποψηφίων.
 3. Προκήρυξη για την πλήρωση μίας (1) θέσης μέλους ΔΕΠ του Τομέα Επιστήμης και Τεχνολογίας των Κατασκευών, ύστερα από αίτηση του μόνιμου επίκουρου καθηγητή, Κάρολου-Νικόλαου Κοντολέοντα, για εξέλιξή του.
 4. Προκήρυξη για την πλήρωση μίας (1) θέσης μέλους ΔΕΠ του Τομέα Επιστήμης και Τεχνολογίας των Κατασκευών, ύστερα από αίτηση του μόνιμου επίκουρου καθηγητή, Ελευθέριου Αναστασίου για εξέλιξη του.
 5. Συγκρότηση 15μελούς εκλεκτορικού σώματος για την πλήρωση μίας (1) θέσης καθηγητή, στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή του Τομέα Υδραυλικής και Τεχνικής Περιβάλλοντος, με γνωστικό αντικείμενο «Αποτίμηση ποιότητας υδάτων και διαχείριση υγρών αποβλήτων».
 6. Συγκρότηση 15μελούς εκλεκτορικού σώματος για την πλήρωση μίας (1) θέσης καθηγητή, στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή του Τομέα Επιστήμης και Τεχνολογίας των Κατασκευών, με γνωστικό αντικείμενο «Κατασκευές από οπλισμένο σκυρόδεμα».
 7. Επανακαθορισμός της Ειδικής Επταμελούς Επιτροπής για την κρίση των Αβραάμ Κωνσταντινίδη, Παναγιώτη Γουργιώτη και Στέφανου-Αλντο Παπανικολόπουλου, στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Μηχανική των Υλικών».
 8. Σχετικά με το επιστημονικό πεδίο των 5 θέσεων και τα μαθήματα διδασκαλίας για το Πρόγραμμα «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε νέους κατόχους διδακτορικού 2020-2021. Ορισμός 3μελών επιτροπών αξιολόγησης και των αναπληρωματικών. Ορισμός 3μελών επιτροπών ενστάσεων και των αναπληρωματικών.
 9. Πρόγραμμα Εξετάσεων Σεπτεμβρίου 2020.
 10. Καθορισμός γνωστικού αντικειμένου της κ. Σ. Συμεωνίδου, μέλους ΕΔΙΠ.
 11. Ορισμός 7μελούς εξεταστικής επιτροπής του υποψήφιου διδάκτορα Π. Βλάχα.
 12. Αξιολόγηση αιτήσεων για το Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών.
 13. Αναθέσεις διδασκαλίας του ΠΜΣ «Προστασία Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης» για το ακαδημαϊκό έτος 2020-21.
 14. Ορισμός εκπροσώπων του Τμήματός για συμμετοχή στην Ειδική Διατμηματική Επιτροπή και στη Συντονιστική Επιτροπή του ΔΠΜΣ «Προστασία, Συντήρηση και Αποκατάσταση Μνημείων Πολιτισμού», με διετή θητεία, 2020-21 και 2021-22.
 15. Ορισμός εκπροσώπων του Τμήματός για συμμετοχή στην Ειδική Διατμηματική Επιτροπή του ΔΠΜΣ «Ολοκληρωμένη Διαχείριση Λεκανών Απορροής και Παράκτιων Περιοχών», με διετή θητεία, 2020-21 και 2021-22.
 16. Εξοπλισμός αιθουσών διδασκαλίας μέσω Π.Δ.Ε.
 17. Αιτήσεις μελών ΔΕΠ, ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ.
 18. Ανακοινώσεις-Αιτήσεις –Προτάσεις ΠΜΣ.
 19. Ανακοινώσεις-Αιτήσεις –Προτάσεις.