Ο πίνακας με την επιλογή των Μεταπτυχιακών Φοιτητών του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Προστασία Περιβάλλοντος και Βιώσιμη Ανάπτυξη» για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 φαίνεται στο συνημμένο αρχείο.

Πίνακας επιτυχόντων