Την Δευτέρα, 30 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 12.30 μ.μ. θα συνεδριάσει με τηλεδιάσκεψη e-presence η Συνέλευση του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών.

ΘEMATA HMEPHΣIAΣ ΔIATAΞHΣ

  1. Ενημέρωση της Συνέλευσης από τον Πρόεδρο του Τμήματος για τις αποφάσεις της Συγκλήτου.
  2. Θέσεις Π.Δ.407/1980 του Τμήματος – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.
  3. Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ, μετά από παραίτηση καθηγητή Μυγδαλά.
  4. Προκήρυξη δύο (2) θέσεων μελών ΔΕΠ του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών ΑΠΘ, κατόπιν της κατανομής σαράντα μίας (41) θέσεων για την πρόσληψη διδακτικού προσωπικού (ΔΕΠ) στο Α.Π.Θ. για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 5726/3-11-2020 (ΑΔΑ : ΡΔΖ46Ψ8ΧΒ-ΖΕΛ) Απόφασης της Συγκλήτου.
  5. Αίτηση Μεταδιδακτορικής Έρευνας κ. Κουρή Λεωνίδα - Αλέξανδρου.
  6. Πρόταση ομοτιμοποίησης αφυπηρετήσαντος καθηγητή κ. Ιωάννη Δούκα.
  7. Αιτήσεις – Ανακοινώσεις – Προτάσεις.
  8. Αιτήσεις – Ανακοινώσεις – Προτάσεις ΠΜΣ.
  9. Φοιτητικά ζητήματα.