Προκήρυξη μίς θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Ενίσχυση δομικών στοιχείων κτιριακών κατασκευών οπλισμένου σκυροδέματος - πειραματικές μέθοδοι".

Αριθμ. Προκήρυξης: 48617/26-7-2021 (κενή θέση).

Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου:

Το ανωτέρω γνωστικό αντικείμενο ανταποκρίνεται κατ ́ αρχάς στο κύριο διδακτικό αντικείμενο του Εργαστηρίου Κατασκευών Οπλισμένου Σκυροδέματος και Φέρουσας Τοιχοποιίας, το οποίο είναι τα έργα από οπλισμένο σκυρόδεμα. Η επιθυμητή προσέγγιση του αντικειμένου των κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα είναι για τη θέση αυτή η πειραματική και ταυτόχρονα η επικέντρωση του ερευνητικού έργου των υποψηφίων σε θέματα ενίσχυσης δομικών στοιχείων κτιριακών κατασκευών οπλισμένου σκυροδέματος και η ιδιαίτερη εμβάθυνση σε θέμα- τα ανεπαρκών παραθέσεων και αγκυρώσεων παλαιών κατασκευών όπως και σε μέσα θεραπείας αυτών κατά την ενίσχυσή τους. Με το δεδομένο ότι η συντριπτική πλειοψηφία των κτιριακών κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα είναι παλαιές και επίσης με τη διαπίστωση από αυτοψίες μετά από σφοδρούς σεισμούς ότι σημαντικό τμήμα των καταρρεύσεων οφείλεται σε ανεπαρκείς παραθέσεις και αγκυρώσεις είναι πρόδηλη η ιδιαίτερη σημασία των γνώ- σεων των υποψηφίων σε θέματα ενίσχυσης και αποκατάστασης παλαιών κατασκευών. Ακόμη η εφαρμογή μεταλλικών μανδυών και μανδυών από οπλισμένο σκυρόδεμα καθώς και η ενίσχυση με μανδύες ινοπλισμένου σκυροδέματος υψηλής αντοχής και οι μικτοί τύποι ενίσχυσης στοιχείων και κόμβων με τοπικό μανδύα είναι μέσα στις επιζητούμενες γνώσεις και ερευνητικές δραστηριότητες των υποψηφίων. Η εμπειρία σε πειραματική έρευνα όλων των ανωτέρω στις κατασκευές από οπλισμένο σκυρόδε- μα θεωρείται απολύτως απαραίτητη για την ανάπτυξη του Εργαστηρίου Κατασκευών Οπλισμένου Σκυροδέματος και Φέρουσας Τοιχοποιίας.