Προκήρυξη μίας θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή α' βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Τεχνική Γεωδαισία - Τοπογραφία».

  • Κωδικός Apella: APP6641
  • ΦΕΚ προκήρυξης: 651/ 07-06-2018 τ.Γ'
  • Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων μέσω συστήματος Apella 20/08/2018
  • Υποψηφότητες:

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΑΚΑΚΗΣ

  • Συγκρότηση 15μελούς εκλεκτορικού σώματος Σ.Τ.. 2/18-09-2018.
  • Συνεδρίαση εκλεκτορικού Σώματος για ορισμό Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής 15/10/2018.
  • Κοινή συνεδρίαση Εκλεκτορικού σώματος και Συνέλευσης Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών για την πλήρωση 1 θέσης Καθηγητή Α' Βαθμίδας 17/12/2018.

Σχετικά Αρχεία