1. Προκήρυξη μίας θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο

"ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΗΝ ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ, ΔΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ". ΦΕΚ 1163/16-11-16/τ.Γ' Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων μέσω συστήματος Apella 25/01/2017. (Κωδ. Apella: 00001775463)
2. Προκήρυξη μίας θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "ΣΤΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ". ΦΕΚ 1162/16-11-16/τ.Γ' Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων μέσω συστήματος Apella 25/01/2017. (Κωδ. Apella: 00001774388)