ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ - “EUROPEAN GREEN DEAL” Mediterranean PhD Short Course on “EUROPEAN GREEN DEAL”

11-16 Οκτωβρίου 2021

«Το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του ΑΠΘ θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 τροποποιημένο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Αειφόρος Σχεδιασμός Τεχνικών Έργων έναντι σεισμού και άλλων φυσικών κινδύνων» και απευθύνει ανοιχτή πρόσκληση ενδιαφέροντος για την πλήρωση 40 θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών/τριων. 

Το Σχολείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας για το μάθημα της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας των αλλοδαπών φοιτητών των Τμημάτων του Πανεπιστημίου ανακοινώνει το πρόγραμμα εξετάσεων της περιόδου Σεπτεμβρίου 2021.

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΕΛΚΕ ΑΠΘ) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Καινοτόμο σύστημα παρακολούθησης και έγκαιρης ειδοποίησης για την προστασία σχολείων και κρίσιμων κτιρίων έναντι σεισμού και άλλων φυσικών καταστροφών», με ακρωνύμιο: SAFESCHOOLS που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και από Εθνικούς Πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ), στα πλαίσια της δράσης εθνικής εμβέλειας «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ», με επιστημονικό υπεύθυνο τον κ. Κυριαζή Πιτιλάκη, Ομότιμο Καθηγητή Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών ΑΠΘ, προτίθεται να αναθέσει σε ένα (1) άτομο με σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης έως τις 27/08/2022 ημερομηνία λήξης του έργου το παρακάτω έργο και με ανώτατο συνολικό προϋπολογισθέν ποσό 5.700,00 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των νόμιμων κρατήσεων). Η σύμβαση δύναται να παραταθεί σε περίπτωση παράτασης του έργου, μέχρι τη νέα ημερομηνία λήξης του και εντός των εγκεκριμένων ορίων του προϋπολογισμού του.

Το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Α.Π.Θ. εκφράζει τη βαθιά θλίψη του και αποχαιρετά με σεβασμό και τιμή τονπανεπιστημιακό δάσκαλο

Θεμιστοκλή Ξανθόπουλο.

Η εγγραφή των ανωτέρω επιτυχόντων στα αντίστοιχα εξάμηνα του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 (Αρ. Συνεδρίασης: Σ.Τ. 23η /14-7-2021) θα πραγματοποιηθεί από 6 έως και 15 Σεπτεμβρίου 2021.

Στις αρχαιρεσίες για την εκλογή εκπροσώπων των μελών ΕΔΙΠ (20.07.2021), ΕΤΕΠ (20.07.2021) και ΕΕΠ (20.07.2021) για τις Συνελεύσεις των Τομέων και της Συνέλευσης του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ, σύμφωνα με τα Πρακτικά Εκλογής των ορισθέντων Εφορευτικών Επιτροπών, εξελέγησαν οι εξής:

ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

 • Μέλος ΕΔΙΠ: Θεμιστοκλής Νικολαΐδης, Αλέξανδρος Μπάτσιος (Αναπληρωτής)
 • Μέλος ΕΤΕΠ: Βελδεμίρη Φωτεινή
 • Μέλος ΕΕΠ: Μπαγιούκ Σαμίρ

Συνέλευση ΤΥΤΠ

 • Μέλη ΕΔΙΠ: Σαμολαδά Μαρία, Ιωαννίδου Δομνίκη (Αναπληρώτρια)
 • Μέλος ΕΤΕΠ: Παπαγεργίου Αφροδίτη
 • Μέλος ΕΕΠ: Μπαγιούκ Σαμίρ

Συνέλευση ΤΕΤΚ

 • Μέλος ΕΔΙΠ: Τερζή Βασιλική, Μπάτσιος Αλέξανδρος (Αναπληρωτής)
 • Μέλος ΕΤΕΠ: Εγγλέζου Αλεξάνδρα

Συνέλευση ΤΓΜ

 • Μέλη ΕΔΙΠ: Μανάκου Μαρία, Ανδρουλιδάκη Μαρία (Αναπληρώτρια)
 • Μέλος ΕΤΕΠ: Βελδεμίρη Φωτεινή

Συνέλευση ΤΟΜΕΔΕ

 • Μέλη ΕΔΙΠ: Ναλμπάντης Δημήτριος
 • Μέλος ΕΤΕΠ: Σοφία Σοφογιάννη

Πρακτικά εφορευτικών επιτροπών

Ανακοινώνεται η σύνθεση της Συνέλευσης του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών ΑΠΘ για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, ήτοι από 1-9-2021 έως 31-8-2022.

Σας ενημερώνουμε ότι ολοκληρώθηκε η διαδικασία για την εκλογή των εκπροσώπων των μελών προσωπικού Ε.Ε.Π, Ε.ΔΙ.Π. και Ε.ΤΕ.Π. στη Συνέλευση του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών, της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με θητεία από 01.09.2021 έως και 31.08.2022 ως ακολούθως:

Σας γνωρίζουμε ότι οι εγγραφές των υποψηφίων διδακτορικών φοιτητών, που οι αιτήσεις τους εγκρίθηκαν στη Συνελεύση του Τμήματος (αρ. συνελεύσεων 23/14-07-2021), θα πραγματοποιηθούν από 1 έως 17 Σεπτεμβρίου στη γραμματεία του Τμήματος κατόπιν ραντεβού.

Τηλ.επικοινωνίας 2310 995698, κ. Γ. Αντωνίου

Απαραίτητα δικαιολογητικά για την εγγραφή:

 1. Αστυνομική Ταυτότητα
 2. Απολυτήριο Λυκείου
 3. Μία φωτογραφία

Κατάλογος επιτυχόντων