Ανακοινώνεται η πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος  για την υποβολή αιτήσεων σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου από τον ΕΛΚΕ  στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο "Εκτίμηση διακινδύνευσης βασικών υπηρεσιών και υποδομών οδικών δικτύων  - Comprehensive RISk assessment of basic services and transport InfraStructure" για ένα ( 1) άτομο / Υποψήφιο Διδάκτορας, κάτοχο ΜSc Πολιτικού Μηχανικού.

Περισσότερες πληροφορίες στο σχετικό αρχείο.