Στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης λειτουργεί αδιαλείπτως από το 1998, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο:

“Προστασία Περιβάλλοντος και Βιώσιμη Ανάπτυξη”.

Το πρόγραμμα αυτό, που διαρκεί ένα πλήρες ακαδημαϊκό έτος, έχει επαγγελματικό προσανατολισμό και αποσκοπεί στην εξειδικευμένη εκπαίδευση πολιτικών μηχανικών, αλλά και μηχανικών ή επιστημόνων άλλων συναφών ειδικοτήτων, στην τεχνολογία προστασίας του περιβάλλοντος και σε κοινωνικό-οικονομικά και θεσμικά θέματα, που σχετίζονται άμεσα με τον περιβαλλοντικό σχεδιασμό και τις επιπτώσεις έργων και δράσεων στη βιώσιμη ανάπτυξη.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών, το ΠΜΣ ΠΠΒΑ εστιάζει σε τουλάχιστον δέκα από τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών.

Οι αιτήσεις για εισαγωγή στο πρόγραμμα μπορούν να υποβληθούν από 24 Μαΐου μέχρι τις 18 Ιουνίου 2021.

Λεπτομέρειες στην ιστοσελίδα του προγράμματος, στη διεύθυνση: http://ppva.civil.auth.gr

Περισσότερες πληροφορίες και έντυπα αιτήσεων