Σας ενημερώνουμε ότι, ενόψει της έναρξης της εκπαιδευτικής διαδικασίας την 11η Οκτωβρίου 2021 και προκειμένου να καταστεί δυνατή η φυσική σας παρουσία εντός του ΑΠΘ, απαιτείται να προβείτε στη διαδικασία υποβολής αίτησης - καταχώρισης των απαιτούμενων στοιχείων στην ειδική πλατφόρμα «edupass.gov.gr», σύμφωνα με την υπ. αρ. 124068/ΓΔ4/01-10-2021 ΚΥΑ (ΦΕΚ 4558/Β/01-10-2021) με θέμα “Τήρηση θυρίδων αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ) και έλεγχος σχετικά με τη συνδρομή των νόμιμων προϋποθέσεων για τη δυνατότητα της φυσικής παρουσίας σε εκπαιδευτική δομή μέσω της ειδικής πλατφόρμας «edupass.gov.gr»” και την αρ. πρωτ. 124862/Ζ1/04-10-2021 Εγκύκλιο του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Σχετικά με τις διαδικασίες ελέγχου (γραμματείες, φύλαξη, δομές ΑΠΘ, κλπ.), θα ακολουθήσει νέα ανακοίνωση.

Παρατίθενται οι σχετικές διατάξεις:

Στο άρθρο 4, παρ. 4 της ως άνω ΚΥΑ ορίζεται ότι: /«4. … Για τις δομές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης υπόχρεοι υποβολής αίτησης είναι: (α) οι φοιτητές/τριες, (β) το τακτικό και έκτακτο διδακτικό προσωπικό και οι επιστημονικοί συνεργάτες που παρέχουν διδακτικό έργο, (γ) κάθε άλλο φυσικό πρόσωπο, που συμμετέχει με φυσική παρουσία σε κάθε είδους εκπαιδευτική διαδικασία που διενεργείται εντός των χώρων των Α.Ε.Ι. και Α.Ε.Α. («επισκέπτες»).

Στο σημείο 2 της προαναφερόμενης εγκυκλίου, αναφέρεται ότι: «Εν συνεχεία, καταχωρίζονται οι ακόλουθες πληροφορίες ανά κατηγορία φυσικών προσώπων: A) Φοιτητές/τριες: i) Ίδρυμα/Τμήμα, ii) Αριθμός Μητρώου, iii) Aριθμός Φοιτητικής Ταυτότητας (εφόσον υπάρχει), iv) Κύκλος Σπουδών, v) ΑΜΚΑ. Β) Τακτικό/έκτακτο διδακτικό προσωπικό: i) Ίδρυμα, ii) Ιδιότητα, iii) ΑΜΚΑ Γ) Επισκέπτες/τριες: i) Ίδρυμα, ii) ΑΜΚΑ. Ακολούθως, τα φυσικά πρόσωπα δηλώνουν την πρόθεση φυσικής παρουσίας τους στους χώρους του ΑΕΙ/ΑΕΑ και αιτούνται άπαξ την επαναλαμβανόμενη καταχώριση της κατάστασής τους, κατά τα εκάστοτε ισχύοντα, στην ηλεκτρονική θυρίδα αυτού (του ΑΕΙ/ΑΕΑ). Κατόπιν τούτου, η πλατφόρμα πραγματοποιεί τον σχετικό έλεγχο, χωρίς να μεσολαβήσει άλλη ενέργεια του αιτούντος προσώπου και καταχωρίζει στις θυρίδες των ΑΕΙ και ΑΕΑ την κατάσταση αυτού, εκτός αν πρόκειται για επισκέπτη, οπότε η επαναλαμβανόμενη καταχώρηση θα λήγει μετά το πέρας μίας εβδομάδας. Η διαδικασία επαναλαμβάνεται όσες φορές προβλέπεται από το εκάστοτε ισχύον κανονιστικό πλαίσιο εντός μίας εργάσιμης εβδομάδος. Σε κάθε περίπτωση, η διαδικασία αυτή πραγματοποιείται μέχρι τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 και μόνον εφόσον παραμένουν σε ισχύ τα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο ή μέρος της Επικράτειας.