Την Πέμπτη 19 Απριλίου 2018 και ώρα 9:30 Θα συνεδριάσει η Συνέλευση τον Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών στην αίθουσα διαλέξεων τον κτιρίου Υδραυλικής (1ος όροφος). Σε περίπτωση μη απαρτίας, η Συνέλευση Θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 20 Απριλίου και ώρα 9.30 με όσα μέλη είναι παρόντα.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Ενημέρωση της Συνέλευσης τον Τμήματος από τον Πρόεδρο για τις αποφάσεις της Συγκλήτου και της Κοσμητείας και για γενικότερα Θέματα.
2. Νέος Εσωτερικός Κανονισμός για το ΠΜΣ-ΠΠΒΑ.
3. Νέος Εσωτερικός Κανονισμός για το ΠΜΣ-ΔΔΤΕ.
4. Νέος Εσωτερικός Κανονισμός για το ΠΜΣ-ΑΣΤΕ.
5. Νέος Εσωτερικός Κανονισμός και εισήγηση για επανίδρυση τον ΔΠΜΣ « Σχεδιασμός, Οργάνωση και Διαχείριση Συστημάτων Μεταφορών» (ΣΟΔΣΜ).
6. Αναμόρφωση Προγράμματος Σπονδών 2018-2019.
7. Κρίση για την εξέλιξη τον Δ. Ναλμπάντη, ΕΔΙΠ, από βαθμίδα Β' στη βαθμίδα Α'.
8. Αίτηση μετάταξης σε Θέση ΕΕΠ/ΕΔΙΠ των ΑΕΙ της Χριστίδου Σοφίας.
9. Κατάταξη πτυχιούχων ΑΕΙ-ΤΕΙ, για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019.
10. Αναγόρευση τον καθηγητή Gautam Biswas, J.C.Bose National Fellow and Director, Indian Institute of Technology, Guwahati, σε επίτιμο διδάκτορα τον Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών. 11. Συγκρότηση 15μελούς εκλεκτορικού σώματος για την πλήρωση μιας Θέσης καθηγητή στη βαθμίδα τον επίκουρου καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Θεμελιώσεις. Υπολογιστικές Μέθοδοι».
12. Ορισμός επιβλέποντα της διδακτορικής διατριβής τον κ. Κουρή Εμμανουήλ-Γεωργίου.
13. Αιτήσεις μελών ΔΕΠ, ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ.
14. Ανακοινώσεις. Αιτήσεις-Προτάσεις ΠΜΣ
15. Ανακοινώσεις. Αιτήσεις-Προτάσεις.